foto

Завод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Ваљеву, основан је 1986. године. Територијално је надлежан за 14 градова и општина Мачванског и Колубарског округа.

Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од 13 тренутно запослених радника, 8 су са високом школском спремом, један са вишом и четири са средњом стручном спремом.

Делатност заштите културних добара чине:

- истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
- предлагање и утврђивање културних добара;
- вођење регистра и документације о културним добрима;
- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
- старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
- предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
- прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
- спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
- издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
- проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
- учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
- објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
- израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
- остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7 Службени гласник)

Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним добрима:

• Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
• Решења о сагласности на пројектну документацију
• Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких планове
• Решења о забрани и обустави изведених радова
• Предлога за извршење Решења
• Прекршајне и кривичне пријаве
• Надзор, преглед и провера изведених радова
• Извођење мера техничке заштите на непокретним кутурним добрима
• Конзервација и рестаурација
• Истраживања археолошких налазишта
• Евидентирање непокретних културних добара
• Израду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
• Пријаве централном регистру

Запослени у Заводу:

Ксенија Стевановић, директор, телефон 014 3519 655
Тихомит Дражић дипл.инг арх, телефон 014 3519 655
Милка Крстивојевић, дип.инг арх, телефон 014 3519 655
Весна Алексић, дипл.инг арх, телефон 014 3519 655
Драган Стаменић, историчар уметности, телефон 014 3519 655
Радивоје Арсић, археолог мастер, телефон 014 3519 655
Зорица Ћеранић, етнолог, телефон 014 3519 655
мр Милоје Николић, историчар, телефон 014 3519 655
Зорица Ј. Марковић, историчар уметности, телефон 014 3519 655
Миодраг Марковић, сликар конзерватор, телефон 014 3519 655
Горан Радовановић, правник, телефон 014 3519 655
Милан Марковић уметнички фотограф, телефон 014 3519 655
Милан Арсенић, техничар, лице овлашћено за ажурирање информатора, телефон 014 3519 655
Ана Николић, секретарица, телефон 014 014 3519 655
Снежана Маринковић, књиговодство, телефон 014 014 3519 655