КУЋА ПАНТЕЛИЈЕ МАШИЋА

Additional Info

 • Редни број: 185
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА ПАНТЕЛИЈЕ МАШИЋА
 • Општина: УБ
 • Место: СЕЛО КАЛЕНИЋ
 • Адреса: СЕЛО КАЛЕНИЋ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-15054/2002 ОД 31. 10. 2002. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р.СРБИЈЕ БР. 73/2002 ОД 05. 11. 2002.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1195 КО КАЛЕНИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1195 КО КАЛЕНИЋ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ПРИПАДА НОВИЈЕМ ТИПУ ОСАЋАНСКЕ КУЋЕ, ГРАЂЕНЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА. КВАДРАТНЕ ЈЕ ОСНОВЕ ПОДИГНУТА НА КАМЕНИМ ТЕМЕЉИМА, ГРАЂЕНА У БОНДРУК СИСТЕМУ СА ИСПУНОМ ОД ЧАТМЕ, СТРМОГ ПИРАМИДАЛНОГ КРОВА ПОКРИВЕНОГ БИБЕР ЦРЕПОМ, НА ЧИЈЕМ ВРХУ ДОМИНИРА МАСИВНИ ДИМЊАК СА ЧЕТИРИ ЛУЧНА ОТВОРА. ТРОДЕЛНЕ ЈЕ ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ, ДОБИЈЕНЕ ПОДЕЛОМ ОСНОВЕ НА ДВА ДЕЛА ОД КОЈИХ ЈЕДНУ ЗАУЗИМА "КУЋА" А ДРУГУ ДВЕ СОБЕ. "КУЋА" ЈЕ СА ДВОЈА НАСПРАМНА ВРАТА, ОТВОРЕНИМ ОГЊИШТЕМ УЗ ЗИД СОБА И ПЛЕТЕНИМ ДИМЊАКОМ ОСЛОЊЕНИМ НА ТАВАЊАЧЕ. ПОД У "КУЋИ" И ЈЕДНОЈ СОБИ ЈЕ ОД ЗЕМЉЕ, А У ДРУГОЈ ПОПЛОЧАН ЦИГЛОМ. ТАВАНИЦА У "КУћИ" ЈЕ ОД ШАШОВАЦА, А У СОБАМА ОД ВАЉАКА. МАДА ЈЕ ВАН ФУНКЦИЈЕ И НЕОДРЖАВАНА, У ПОТПУНОСТИ ЈЕ ЗАДРЖАЛА ИЗВОРНИ КОНСТРУКТИВНИ СКЛОП. СКЛАДНИМ ПРОПОРЦИЈАМА И ЧИСТИМ КОНСТРУКТИВНИМ СКЛОПОМ КУЋА ПАНТЕЛИЈЕ МАШИЋА ПРЕДСТАВЉА ВРЕДАН ПРИМЕР ТРАДИЦИОНАЛНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ ТАМНАВЕ, КОЈА ЈЕ КАО ТИП ПОЗНАТ ПО НАЗИВУ "НОВИЈА ОСАЋАНКА" ПОСЛУЖИО КАО МОДЕЛ У РАЗВОЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ДО ДАНАС.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /