Зграда старе железничке станице

Additional Info

 • Редни број: 191
 • Број у регистру: 110
 • Датум уписа у регистар: 19.07.2006.
 • Број у централном регистру: 114
 • Датум уписа у централни регистар: 25.08.2006.
 • Број досијеа: 255
 • Назив културног добра: ЗГРАДА СТАРЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
 • Општина: Ваљево
 • Место: Ваљево
 • Адреса: Железничка број 1
 • Координате: 44.27 | 19.88
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8115/2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005
 • Категорија: Од изузетног значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6677/1 КО ВАЉЕВО ПРИВАТНА СВОЈИНА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: ДЕО ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6677/1 КО ВАЉЕВО ПРИВАТНА СВОЈИНА, ДЕО ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6677/5 КО ВАЉЕВО ДРЖАВНА СВОЈИНА, ПАРЦЕЛА БРОЈ 6678 КО ВАЉЕВО ДРУШТВЕНА СВОЈИНА И ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6661, 6660, И 6595 КО ВАЉЕВО ПРИВАТНА СВОЈИНА
 • Укупна површина: 250m2
 • Облик својине: Државна
 • Власник: Grad Valjevo
 • Првобитна намена: Зграда железничке станице
 • Тренутна употреба: Стамбено пословни простор
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Споменик културе је грађевина специфичне намене, саграђена у првој деценији 20 века по типском пројекту за железничке станице и највећа је на старој прузи Ваљево – Београд. Једноспратна зграда железничке станице има издужену правоугаону основу са јасно наглашеним ризалитама на подужним странама и приземним анексом на источној страни. Пројектована је као грађевина у слободном простору са све четири видљиве фасаде због специфичне локације у центру града на исти начин конципиране су обе подужне фасаде. Северна окренута прузи има три улаза за комуникацију са пероном, а на јужној која гледа према граду смештен је главни портал. Изведене су у духу академизма, са декоративном пластиком око отвора и хоризинталним канелурама на приземном делу. Строга симетрија фасадних платана наглашена је ризалитима који се завршавају високим калканима. Бочне стране завршавају се такође забатима који имају розете у средини. Станица је стављена у функцију 1908. године, када је прорадила пруга Вељево – Забрежје. Престанком рада пруге Ваљево – Београд зграда губи своју првобитну намену, али задржава првобитни изглед.
 • Стање: Средње
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: 1125/125-99
 • Период: 1905-1967
 • Врста: Просторнокултурна историјска целина
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /