foto

Примарни циљеви активност издавача на прикупљању и обради расположивих прилога који са широког спектра третирају историографска питања везана за Тешњар су били усмерени ка намерама да се на једном месту, у изворном облику, сакупе и учине доступне јавности познате значајне и занимљиве информације везане за Тешњар, без обзира на њихову провињенцију, ужу тематику и релевантност садржаја. Тиме се од нестајања које неумитно доноси проток времена чувају многе корисне чињенице о самом Тешњару и о Ваљеву, али и о објектима, људима и догађајима, чиме се у први план износи фактографија драгоцена за сазнајност процеса друштвене историје у најширем њеном значењу.