Завод за заштиту споменика културе Ваљево

О нама

Завод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Ваљеву, основан је 1986. године. Територијално је надлежан за 14 градова и општина Мачванског и Колубарског округа.

Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од 13 тренутно запослених радника, 8 су са високом школском спремом, један са вишом и четири са средњом стручном спремом.

Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Делатност заштите културних добара чине:

 • Истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
 • Предлагање и утврђивање културних добара;
 • Вођење регистра и документације о културним добрима;
 • Пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • Старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
 • Предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
 • Прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
 • Спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 • Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 • Проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • Учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
 • Објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • Израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
 • Остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7 Службени гласник)

Спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним добрима:

 • Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
 • Решења о сагласности на пројектну документацију
 • Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких планове
 • Решења о забрани и обустави изведених радова
 • Предлога за извршење Решења
 • Прекршајне и кривичне пријаве
 • Надзор, преглед и провера изведених радова
 • Извођење мера техничке заштите на непокретним кутурним добрима
 • Конзервација и рестаурација
 • Истраживања археолошких налазишта
 • Евидентирање непокретних културних добара
 • Израду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
 • Пријаве централном регистру

Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Запослени

др Ксенија Стевановић

директор, архитекта

Служба за заштиту, истраживање и конзервацију

Радивоје Арсић

саветник, археолог

Зорица Марковић

виши стручни сарадник, историчар уметности

Љубица Васиљевић

конзерватор-истраживач, стручни сарадник

Милан Марковић

мајстор фотографије

Невена Павловић

Археолог стручни сарадник

Служба техничке заштите и пројектовања

Милка Крстивојевић

саветник, архитекта

Весна Павићевић

саветник, архитекта

Служба општих послова

Горан Радовановић

руководилац службе, стручни сарадник, правник

Снежана Маринковић

послови књиговодства и благајне

Милан Арсенић

послови техничке реализације

Наташа Недељковић

Координатор дигиталног процеса