О нама

Завод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Ваљеву, основан је 1986. године. Територијално је надлежан за 14 градова и општина Мачванског и Колубарског округа.

Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од 13 тренутно запослених радника, 8 су са високом школском спремом, један са вишом и четири са средњом стручном спремом.

Делатност заштите културних добара чине:

– истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
– предлагање и утврђивање културних добара;
– вођење регистра и документације о културним добрима;
– пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
– старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
– предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
– прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
– спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
– издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
– проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
– учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
– објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
– израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
– остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7 Службени гласник)

Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним добрима:

• Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
• Решења о сагласности на пројектну документацију
• Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких планове
• Решења о забрани и обустави изведених радова
• Предлога за извршење Решења
• Прекршајне и кривичне пријаве
• Надзор, преглед и провера изведених радова
• Извођење мера техничке заштите на непокретним кутурним добрима
• Конзервација и рестаурација
• Истраживања археолошких налазишта
• Евидентирање непокретних културних добара
• Израду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
• Пријаве централном регистру

 

Запослени

 

 

Директор:    др Ксенија Стевановић, архитекта

 

Служба за заштиту, истраживање и конзервацију

мр Радивоје Арсић, саветник, археолог

Зорица Марковић, виши стручни сарадник, историчар уметности

Миодраг Марковић, конзерватор рестауратор

Милан Марковић, мајстор фотографије

 

Служба техничке заштите и пројектовања

Милка Крстивојевић, саветник,  архитекта

Весна Павићевић, саветник,  архитекта

 

Служба општих послова

Горан Радовановић, руководилац службе, стручни сарадник,  правник

Снежана Маринковић, послови књиговодства и благајне

Милан Арсенић, послови техничке реализације