Археолошка истраживања локалитета Анине, село Ћелије општина Лајковац

Археолошка истраживања локалитета Анине, село Ћелије општина Лајковац

Током лета 2019. године настављена су археолошка истраживања локалитета Анине. Инвестиотори истраживања су Општина Лајковац и Министарство културе републике Србије.

 

Током лета 2019. године настављена су археолошка истраживања локалитета Анине. Инвестиотори истраживања су Општина Лајковац и Министарство културе републике Србије. Радови на истраживањима су још увек у току.

Током лета 2018. године, Извршена је конзервација објекта 1 просторије 1-6 Предмет радова је била санација, делимично презиђивање, конзервација и презентација археолошких остатака откопаних камених зидова виле рустике на Радови су изведени на чишћењу зидова, скидање оштећених површина малтера који се одваја од подлоге на делу темеља и других зидова са чишћењем и испирањем спојница и враћањем у првобитно стање.

У циљу презентације грађевине изведени су радови на дозиђивању недостајућих делова и целина у мањем обиму као и зидање новог слоја преко постојећих камених површина зидова постојећим каменом у кречном малтеру до максималне висине од 45 цм. Преко постојеће контуре сачуваних зидова извдоди се слој од бојеног малтера којим ће се назначити аутентични склоп грађевине у односу на дозидани слој који има улогу заштите археолошког слоја од временских и других утицаја. Објекат је од вода заштићен постављањем дренажних цеви, а унутрашњост је насута каменим агрегатом 0,8 до 1,6 цм. На простору локалитета постављено је 6 информативних табли.

Током августа месеца ове године настављено је истраживање започето на на просторu комлекса 1 објекат 1 и објекта 2 .

Означене су две зоне предвиђене за истраживање. Једна се налази северозападно од просторије 11 која је истражена претходне године и обухвата површину од око 12 x 14 m. Представља наставак економског дела објекта 1, дефинишу два зида од којих један представља продужетак зида 12 у правцу запада а други зид је паралелан са зидом 13.

Друга зона налази наставља се на истражени простор сонде 17 из 2018. године обухвата површину од 160 m2.

Истражена је просторија 5 правоугаоне основе, спољних димензија око 7 x 12 m. Зидови просторијије озидами су ломљеним притесаним каменом у правилним радовима, очувана висина износи од 1,4 до 1,7м. На појединим местима очуван слој малтере дебљине од 1-2 цм са спољне и унутрашње стране просторије. Ширина зида износи око 0,9 м. Просториј 5 има два улаза, један на североисточној страни ка просторији 7 и коридору (зид 1), а други ка просторији један на југоисточној страни. Овај пролаз је накнадно затворен каменом и земљом . Уочене су две фазе употребе просторије. На самом поду и у шуту откривени су масивни делови поломљене подне конструкције, вероватно са озиданим базенима . Димензије ових фрагмената износе 1,2 у 1,5 х 0,7 м. На једном комадау сачувана је озидана ивица. Остата пода и шута избачен је на поростор коридора испред просторије 5, како би се напрвила приступна стаза. У шуту је откривен и велики број фрагментованих подних опека, које указују да је прострија имала хипокауст. Након разбијања пода насут је слој светлобраон жуте земље дебљине око 20 цм, када је просторија добила нову намену, изгледа повезана са топљењем и прерадом метала.Пре урушавања крова и пожара извршено је још једно насипање пода на идентичан начин.

Судећи по крупним комадима малтера откривеним на поду грађевине, просторија је била засведена дрвеним совдим који је омалтерисан слојем малтера дебљине око 10 цм. Прозори и врата били су засведени тесаницима сиге мањих димензија. Откривени су непосредно уз отворе врата или поред урушених зидова.

Просторија 7 призидана је на просторију 5 целом ширином. али је до просторије 5 остављен слободан коридор као пролаз између просторија 1 и 7. Димензије просторије су 4 х 16м са улазом на североисточној страни. Зидови просторије су добро учувани само уз просторију 5 док су даље ка североистоку оштећени вађењем камена, тако да је очувана са тељна и доња зона зида у висини до 30 цм. Унутар просторије нису уочени трагови малтерног пода. Откривена подна површина је од набијене светлобраон жуте земље са спорадичним траговима грумења кречног малтера. Унутар просторије приметни су трагови економских активности, прераде стакала и метала. У јужном углу прпсторије откривен је горњи део скулптире лава у пешчару. идентичан налаз откривен је недалеко приликом сондирања 2005. године. Ова дозидана просторија није била функционално повезана са термалним купатилом. Ископавање је обустављено на релативној дубини 1.7м, коти првобитног пода. Археолошких налаза још увек има у осднови.

Током овогодишњих истраживања откривен је велики број ситних металних налаза и монета са краја 4.века. Издваја се налаз преко 2200 бронзаних монета претежно из друге половине 4 века. Откривен на самом врху слоја светлобраон жуте растресите земље са паљевином у просторији 5. Новац је на појединим местима попуно прекривао подну површину као да је посут. Поред новца откривен је велики број оловиних објеката као и делова фибула, копчи и пређица. Издваја се налаз ливене бронзане зооморфне фибуле у облику птице. У просторији 7 откривен је већи део скулптуре лава израђен у сиги, идентичан скулптури откривеној 2005. године. Недостаје тело скулптуре. Откривена је очигледно у секундарном положају.