Контакт

Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Address:
Милована Глишића 2,
14000 Ваљево, Србија
Email: CLOAKING
Telephone: 014/ 3519-655, 014/ 3519-656
Fax: 014/ 3522-689
Information: ПИБ: 101493953
Матични број: 07346956
Текући рачун: 840-227664-16 Управа за трезор, филијала Ваљево
E-Mail