Црква светих Петра и Павла у Глоговцу

Registar

 • Редни број: 193
 • Број у регистру: 193
 • Датум уписа у регистар: 10. 10. 2007.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Црква светих Петра и Павла у Глоговцу
 • Општина: Богатић
 • Место: Глоговац
 • Адреса: Ул. Јанка Веселиновића број 5
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Решење СО Богатић број: ИИ-П. 248/91 од 07. 08. 1991. године
 • Број и датум службеног гласила: Службени лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац број 23.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 585 КО Глоговац
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 571, 572, 584, 585 и 586 КО Глоговац
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Црква је саграђена 1927. године у духу моравске архитектуре. Њена основа је у облику триконхоса са полукружном олтарском апсидом на истоку и правоугаоним плитким конхама на бочним зидовима. Главни залазни портал је уз западни травер.На пресеку подужног брода и бочних праваца преко система лукова и пандатифа уздиже се ортогонална купола. Црква је зидана од тврдог материјала опеке и камена са малтерисаним и бело окреченим фасадама. Украшена је низом рељефних елемената грађених у духу моравске средњовековне архитектуре. Овај украс нарочито је богат на западној фасади, али и изнад улазног портала, довратници, архитров, лучна архиволта, стилизована розета и кордонски венац. Црква је складна грађевина елегантног облика украшена низом рељефних елемената изузетних уметничких вредности.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /